Rozhodnutie MŠVVaŠ SR zo dňa 25.11.2021

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) , s účinnosťou od 29. novembra 2021 do 9. januára 2022, sa:

 • Školské vyučovanie uskutočňuje v materskej škole (prezenčne) na základe predloženia vyhlásenia o bezpríznakovosti.
 • V materskej škole nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä
  a) výlety a exkurzie,
  b) športové výcviky a školské športové súťaže,
  c) pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
  d) kurzy na ochranu života a zdravia,
  e) kurzy pohybových aktivít v prírode,
  f) saunovanie,
  g) dni otvorených dverí.
 • Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia v Súkromnej materskej škole Alžbetka v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.
 • Ak sa dieťa nezúčastní výchovy a vzdelávania v materskej škole počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlády Slovenskej republiky, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditeľka materskej školy zabezpečí pre takéto deti dištančné vzdelávanie.
 • Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 školského zákona
  a) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
  b) nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.