Súkromná materská škola Alžbetka

Čo Vám ponúkame

Najnovšie oznamy a články

O nás

Kto sme

Súkromná materská škola Alžbetka bola zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky rozhodnutím MŠ SR pod číslom 7781/2010-917 s dátumom začatia činnosti od 1. septembra 2010. Zriaďovateľom je nezisková organizácia ALŽBETKA, n. o., so sídlom Školská 4, Spišská Nová Ves.

 Realizácia výchovy a vzdelávania detí sa uskutočňuje prostredníctvom rôznych denných činností, pričom ich súčasťou sú aj vzdelávacie aktivity. Získavanie nových vedomostí a poznatkov o okolitom svete je častokrát spojené so zážitkovým učením, priamo v teréne.

IMG_2953-1024x683

Špecifiká SMŠ Alžbetka

 • škola menšieho, rodinného typu,
 • dobrá vybavenosť didaktickými pomôckami a knižnice,
 • samostatná jedáleň,
 • kaplnka v priestoroch materskej školy,
 • detské ihrisko, trávnatý porast a záhrada so skalkami, krytá terasa
 • prevádzka materskej školy zabezpečená aj v čase školských prázdnin
 • zapájanie sa do projektov a súťaží,
 • kreativita pedagogických zamestnancov, vysoké pracovné nasadenie,
 • pozitívna klíma školy,
 • vytváranie priestoru pre interaktívne, zážitkové a skúsenostné učenie, ktoré spája teóriu so životom,
 • pripravenosť detí materskej školy na vstup do prvého ročníka základnej školy,
 • ponuka krúžkovej činnosti pre deti,
 • dobrá spolupráca a komunikácia s rodičmi detí,
 • pravidelná aktualizácia webovej stránky.

Pedagogika Montessori

„Počujem a zabudnem. Uvidím a zapamätám si. Uchopím a pochopím.“ 
(Mária Montessori)

Vo svojej edukačnej činnosti využívame prvky Montessori pedagogiky, ktorá podporuje prirodzenú túžbu detí učiť sa a vytvárať si pozitívny vzťah k ľuďom, k okolitému prostrediu ale aj k sebe samému. Vplyvom Montessori pedagogiky si deti vedia prirodzene zdokonaľovať svoje praktické zručnosti a získavať ucelené informácie o okolitom svete. Deti v predškolskom veku začínajú už spontánne písať, čítať a počítať a nastáva optimálne obdobie na rozvoj tvorivého a intelektuálneho potenciálu dieťaťa.

IMG_3071
IMG_20200914_074438

Osobný prístup k dieťaťu

V materskej škole sa usilujeme poznať individuálne potreby našich detí. Pri plánovaní vychádzame z toho, čo dieťa vie, potrebuje a čo mu robí radosť. Poskytujeme kvalitnú výchovu a vzdelávanie prostredníctvom Školského vzdelávacieho programu ALŽBETKA, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona a v súlade so štátnym vzdelávacím programom vydaným a schváleným MŠVVaŠ SR.

Katechézy Dobrého pastiera

„Pomôž mi, aby som sa priblížil k Bohu sám.“  
(Sofia Cavalletti)

Ponúkame deťom katechézy Dobrého pastiera (KDP), inšpirované autorkami Sofiou Cavalletti a Gianou Gobbi, v špeciálne pripravenom prostredí – átriu. Je to miesto, kde sa slávi Božie slovo, spoločne sa počúva, modlí a uvažuje, medituje a pracuje. Deti a katechéti spolu prežívajú svoje náboženské skúsenosti v rámci spoločenstva. Kľúčovou témou KDP je podobenstvo o Dobrom pastierovi, cez ktoré sa deti zakoreňujú v dôverujúcom vzťahu s Ježišom – Dobrým pastierom.

IMG_3081
IMG_2943-scaled.jpg

ALŽBETKA, n. o.

Dielo “ALŽBETKA” píše svoju históriu od roku 2004, kedy bolo založené ako nezisková organizácia. Odvtedy sa ALŽBETKA, n. o., angažovala v rôznych oblastiach a rozvinula sa až do dnešnej podoby – od organizovania voľnočasových aktivít, cez otvorenie prvého zariadenia Krízového strediska, až po rozširovanie svojho okruhu pôsobenia zriaďovaním nových zariadení. 
Neziskovú organizáciu ALŽBETKA, n. o. zriadila Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa ako reakciu na zložité životné situácie mnohých rodín nášho mesta, okolia a Slovenska. 

Logo ALŽBETKA, n. o.

Naše logo chce byť krátkou prezentáciou a graficky vyjadrovať cieľ a poslanie organizácie ALŽBETKA, n. o.

logo-800x600-1.png

Prečo Alžbetka?

Organizácia je pomenovaná po dievčatku menom Alžbeta Eppingerová. Narodila sa 9. septembra 1814 v malom kúpeľnom meste Niederbronn (severné Francúzsko). Hneď na druhý deň po narodení prijala sviatosť krstu a krstné meno Alžbeta. Alžbetka bola povolaná neskôr založiť a viesť veľké dielo. Jej duša bola už od malička naplnená vrúcnou láskou k Bohu a obdarovaná nadprirodzenými milosťami. To k nej priťahovalo mnoho ľudí. Takto sa jednoduchá Alžbeta stala akoby neviditeľným strediskom duší, do ktorých práve cez ňu pretekala Kristova pravda, život a pokoj, posolstvo o Božej vykupiteľskej láske ku každému človeku.

 

Podporte nás

Radosť rozdávaním rastie

ALŽBETKA, n. o., ako subjekt tretieho sektora je závislá aj od svojich dobrodincov a darcov. Aby sme tu mohli byť pre tých, ktorí to potrebujú, potrebujeme aj vašu pomoc. Privítame akýkoľvek prejav vašej priazne a štedrosti.

Ďakujeme!

Ďakujeme vám, ktorí ste nám už svoju priazeň preukázali pomocou – deťom v centre,  škôlke, ako aj starkým o ktorých sa staráme. Sme vám vďační za každú finančnú i nefinančnú podporu, za vašu blízkosť a modlitbu.

Myslíme na vás v našich modlitbách.