POPLATKY V SMŠ Alžbetka

V záujme udržiavania a zvyšovania kvality výchovy a vzdelávania v SÚKROMNEJ MATERSKEJ ŠKOLE ALŽBETKA a v súvislosti s prehodnotením jej finančnej situácie a rozpočtu, Správna rada neziskovej organizácie ALŽBETKA, n. o., dňa 29. marca 2019 odsúhlasila zmenu príspevkov rodičov. 

Od 01. septembra 2019 je výška príspevku stanovená nasledovne:

60 €/ mesiac

deti 5-6 ročné

80 €/ mesiac

deti 3-5 ročné

100 €/ mesiac

deti 2-3 ročné

Príspevok na réžiu zahŕňa: pranie a žehlenie posteľnej bielizne, uterákov, nákup hygienických a čistiacich prostriedkov, prípravu stravy pre deti a pod. .

IMG_20210301_094733

Oslobodenie od mesačného príspevku

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov Súkromnej materskej školy Alžbetka neuhrádza zákonný zástupca dieťaťa:

  1. pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
  2. ak predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
  3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Oslobodenie od mesačného príspevku rozhodnutím zriaďovateľa

Príspevok v Súkromnej materskej škole Alžbetka na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza zákonný zástupca za dieťa:

  1. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
  2. ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi. V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
IMG_3019