POPLATKY V SMŠ Alžbetka

V záujme udržiavania a zvyšovania kvality výchovy a vzdelávania v SÚKROMNEJ MATERSKEJ ŠKOLE ALŽBETKA a v súvislosti s prehodnotením jej finančnej situácie a rozpočtu, Správna rada neziskovej organizácie ALŽBETKA, n. o., dňa 29. marca 2019 odsúhlasila zmenu príspevkov rodičov. 

Od 01. septembra 2019 je výška príspevku stanovená nasledovne:

60 €/ mesiac

deti 5-6 ročné

80 €/ mesiac

deti 3-5 ročné

100 €/ mesiac

deti 2-3 ročné

Príspevok na réžiu zahŕňa: pranie a žehlenie posteľnej bielizne, uterákov, nákup hygienických a čistiacich prostriedkov, prípravu stravy pre deti a pod. .

IMG_20210301_094733

Oslobodenie od mesačného príspevku

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov Súkromnej materskej školy Alžbetka neuhrádza zákonný zástupca dieťaťa:

  1. pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, ak ide o štátnu školu,
  2. ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,
  3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Úprava sumy mesačného príspevku

Podľa § 28 ods. 7 školského zákona, podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy určuje zriaďovateľ.

IMG_3019