SME ZAPOJENÍ DO VIACERÝCH PROJEKTOV

V Súkromnej materskej škole Alžbetka realizujeme viaceré projekty a súťaže:

Projekty a súťaže, ktoré sa v súčasnosti realizujú v Súkromnej materskej škole Alžbetka:

V centre pozornosti materskej školy stojí dieťa a jeho jedinečnosť. Ku každému dieťaťu pristupujeme individuálne, zohľadňujeme jeho nastavenie a potreby v danom čase a snažíme sa, aby sa v pripravenom prostredí rozvíjalo a učilo vlastným tempom.

V školskom roku 2023/2024 je materská škola zapojená do Národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3 (NP POP 3), ktorý plynule nadväzuje na NP PoP II. Vďaka projektu môže byť súčasťou nášho kolektívu i naďalej pedagogický asistent a školský špeciálny pedagóg.

Rozšírený pracovný tím, nasadenie a jednotný prístup pedagogických zamestnancov ako tých, ktorí sprevádzajú deti na ceste objavovania tajomstiev okolitého sveta vlastnými zmyslami, ľahšie napomôže rozvoju osobnosti detí, rešpektujúc originalitu každého z nich.

Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

webový odkaz:  https://nivam.sk/np-pop3/

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán Operačného programu Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie, schválilo národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. Realizátorom projektu je Národný inštitút vzdelávania a mládeže. Cieľom národného projektu je implementácia princípov inkluzívneho vzdelávania v rámci regionálneho školstva. Rezort školstva tak pokračuje v podpore pedagogických asistentov/asistentov učiteľa a inkluzívnych tímov v školách. Časový rámec realizácie projektu je 1. september 2021 až 31. august 2023. Naša materská škola sa zapojila do národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. a od 1. septembra 2021 sa stali súčasťou kolektívu zamestnancov materskej školy pedagogický asistent a školský špeciálny pedagóg.

Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

webový odkaz:   htps://mpc-edu.sk/sk/project/pop2

 

 

Program ZIPPYHO KAMARÁTI pomáha deťom nadobudnúť sociálne a emocionálne zručnosti. Cieľom projektu je naučiť deti lepšie chápať a vyjadrovať svoje emócie, spracovávať a zvládať problematické a záťažové situácie, vychádzať s rovesníkmi, súrodencami, rodičmi a inými ľuďmi. Deti sú podporované nielen vytvárať a osvojovať si stratégie, aby v rôznych záťažových situáciách dokázali pomôcť sami sebe, ale tiež aby vedeli požiadať o pomoc v prípade potreby, či ponúknuť pomoc druhým.  

Program je vytvorený pre deti vo veku 5 – 7 rokov. Deti absolvujú v priebehu školského roka 6 modulov, kde každý modul obsahuje 4 lekcie, v ktorých počúvajú príbehy, aktívne sa zúčastňujú hier, učia sa, ako hľadať vlastné riešenia ťažkostí. Takýmto spôsobom sa stávajú lepšie pripravené zmocniť sa životných nástrah a vychádzať s ostatnými ľuďmi. Spoločnými stretnutiami nás v materskej škole sprevádza triedny lúčny koník ZIPPY, ktorého si deti veľmi obľúbili.

Webový odkaz: zippyhokamarati.sk                                                      Fotogaléria: klikni sem

Cieľom projektu je zbierať hliníkové viečka z výrobkov SABI a tetrapak z čerstvého mlieka SABI.

Webový odkaz: sutaz.milkagro.sk

Cieľom projektu je informovať a vychovávať deti a mládež k separovanému zberu. Batérie a akumulátory sú bežne používané ako zdroje energie, sú však nebezpečné pre ľudské zdravie a životné prostredie. Kým sa používajú, nepredstavujú problém. Keď sa ich funkčnosť stratí, vtedy sa stávajú nebezpečnými odpadmi.

Webový odkaz: www.malebaterky.sk

Cieľom projektu je pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia a zeleniny alebo vybraných výrobkov z ovocia a zeleniny do škôl.

Webový odkaz: www.skolskeovocie.sk

Cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky. Materská škola získala interaktívnu tabuľu, notebook, projektor a farebnú tlačiareň.

Webový odkaz: www.digiskola.sk

Projekty a súťaže, ktoré sa realizovali v Súkromnej materskej škole Alžbetka a sú ukončené:

Cieľom projektového zámeru bolo zúčastniť sa predvianočnej katechézy, s poukázaním na bezhraničnú Božiu lásku a zdieľaním dobrej správy o Ježišovi Kristovi. Deti prejavili radosť a vďaku za hodnotný darček, ktorým boli obdarované. Zapojili sa do spevu známych vianočných piesní a kolied, počas spoločného posedenia pri jasličkách, spojeného s pohostením.

Webový odkaz: www.operaciavianocnedieta.sk Odkaz na fotografie

V nadväznosti na rozvojový plán mesta Spišská Nová Ves 2011-2020 a hlavné ciele rozvoja mesta pre dosiahnutie Vízie mesta v roku 2020, ako aj v nadväznosti na druh všeobecno-prospešných služieb zakotvených v Štatúte neziskovej organizácie Alžbetka – animácia voľného času detí a mládeže organizovaním športových a turistických podujatí – sme deti Súkromnej materskej školy Alžbetka a deti z Centra pre deti a rodiny (CDR) Alžbetka, n.o., pedagógov, vychovávateľov a dobrovoľníkov zo Spišskej Novej Vsi zapojili do aktívneho oddychu, pohybu, športovania a ponúkli im prostredníctvom projektového zámeru možnosť pestovať zdravý životný štýl. Našim hlavným cieľom bolo podporiť rozvoj tvorivosti, vytrvalosti, rozvíjanie pohybových schopností a zručností pomocou vhodných aktivít zameraných na rozvoj hrubej a jemnej motoriky, na orientáciu v teréne.
Stanovený cieľ sme napĺňali cez naplánované aktivity, ktoré sa nám podarilo zrealizovať v priestoroch neziskovej organizácie Alžbetka, v mesiacoch október (jesenná olympiáda) a december 2020 (zimná olympiáda).
Projekt „Radosť z pohybu“ sme mohli naplánovať a realizovať vďaka finančnej podpore mesta Spišská Nová Ves, na základe výzvy „Dobrá vec“.

 

Cieľom projektového zámeru bolo posilnenie rozvoja športu v našom meste a v Súkromnej materskej škole Alžbetka, taktiež rozvíjanie pohybových zručností detí prostredníctvom vhodného náradia, náčinia v exteriéri a interiéri materskej školy za účasti rodičov, pedagogických zamestnancov, s deťmi a pre deti. Športovo-technické vybavenie zakúpené s finančnou podporou projektu, bude materská škola naďalej využívať v priebehu školského roka počas pobytu vonku, pri organizovaní detskej športovej olympiády, oslavy sviatkov Dňa detí a Dňa rodiny, v rámci lyžiarskeho výcviku i školy v prírode, a pod. .

Webový odkaz: www.sport.vlada.gov.sk/podpora-rozvoja-sportu-2019

Súkromná materská škola Alžbetka sa v októbri školského roka 2019/2020 aktívne zapojila do výtvarných súťaží, rôznych matematických, jazykových, prírodovedných aktivít v spolupráci s časopisom Zvonček. Deťom Súkromnej materskej školy Alžbetka v Spišskej Novej Vsi bol v mesiaci november udelený Diplom za úspešnú účasť v redakčnej súťaži Prvouka a Kreslíme s Klaudiou. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

Deťom Súkromnej materskej školy Alžbetka bol dňa 20.06.2018 udelený Diplom za úspešnú účasť v súťaži Prvouka a Kreslíme s Klaudiou. Taktiež od vydavateľstva Daxe a redakcie časopisov Maxík a Zvonček získali knižnú publikáciu od Milana Kenda s názvom Meluzína Jozefína. Odmenu vo forme Diplomu, nálepiek, záložiek získali i jednotlivé, vyžrebované deti.

Odkaz na fotografie

Cieľom projektového zámeru bol rozvoj MŠ tak, aby sa stala miestom budovania vzťahov medzi rodinami detí a miestom šírenia kresťanskej rodinnej pastorácie. S podporou nadácie RENOVABIS bola finančne zabezpečená duchovná obnova pre rodičov a zamestnancov Súkromnej materskej školy Alžbetka v Centre Božieho milosrdenstva, tiež bola zrealizovaná akcia – Deň rodiny. Pri napĺňaní užších cieľov projektu sa uskutočnilo maľovanie priestorov SMŠ, zakúpili sa žalúzie a rolety do tried, počítač a umývačka riadu do Výdajnej školskej jedálne, darčeky pre donorov a bol pripravený propagačný materiál katechéz Dobrého pastiera. Pedagógovia MŠ sa zúčastnili na odbornom vzdelávaní.

Webový odkaz: www.renovabis.sk Odkaz na fotografie

 

Cieľom projektu bolo pomôcť chudobným rodinám a deťom v Rwande a Ugande formou materiálnej a duchovnej pomoci. Výťažok z tejto zbierky bol otvorený deťmi Súkromnej materskej školy Alžbetka dňa 13.05.2019 a bol poslaný na účet Slovenskej katolíckej charity v sume 132,73€. Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Webový odkaz: www.charita.sk             Odkaz na fotografie

Cieľom projektu bolo pomôcť chudobným rodinám a deťom v Rwande a Ugande formou materiálnej a duchovnej pomoci. Výťažok z tejto zbierky bol otvorený deťmi Súkromnej materskej školy Alžbetka dňa 11. 04. 2018 a bol poslaný na účet Slovenskej katolíckej charity v sume 35,50 €. Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Webový odkaz: www.charita.sk             Odkaz na fotografie

Cieľom súťaže bolo vyzbierať 20 viečok z akýchkoľvek krémov a jogurtov s logom TAMI. Vyzbierané viečka boli odoslané dňa 27.04.2015.
Dňa 15.05.2015 sa uskutočnilo žrebovanie v súťaži s TAMI a z našej materskej školy boli vylosovaní jednotlivci: Timotej Berko a Nelka Grobarčíková. Obidvaja získali darčekovú kartu Dráčik v hodnote 40€.

Webový odkaz: www.tami.sk             Odkaz na fotografie

Cieľom projektu bolo pomôcť chudobným rodinám a deťom v Rwande a Ugande formou duchovnej a materiálnej pomoci. Výťažok z tejto zbierky bol otvorený deťmi Súkromnej materskej školy Alžbetka dňa 13.04.2015 a bol poslaný na účet Slovenskej katolíckej charity v sume 25,45€, z toho poplatok za prevod na účet 0,40€. Celková suma pôstnej krabičky bola 25,85€. Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Webový odkaz: www.charita.sk             Odkaz na fotografie

Cieľom súťaže bolo kúpiť si 10x rastlinnú nátierku, vystrihnúť štvorlístok, nalepiť ho na hraciu kartu a odoslať do firmy Palma Slovensko. Súťaž bola ukončená. Materská škola bola vylosovaná a získala divadelné predstavenie, ktoré zavítalo priamo do materskej školy.

         Odkaz na fotografie

Cieľom projektu bolo pomôcť chudobným rodinám a deťom v Rwande a Ugande formou materiálnej a duchovnej pomoci. Výťažok z tejto zbierky bol otvorený deťmi Súkromnej materskej školy Alžbetka a bol poslaný na účet Slovenskej katolíckej charity v sume 36€. Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Webový odkaz: www.charita.sk             Odkaz na fotografie

Cieľom súťaže bolo vytvoriť darček pre mamičku ku Dňu matiek. Súkromná materská škola Alžbetka obdržala Diplom a detskú knihu Vtáči orchester.

Webový odkaz: www.daxe.sk             Odkaz na fotografie