O súkromnej materskej škole Alžbetka

KTO SME

Dielo ALŽBETKA, n. o., píše svoju históriu od roku 2004, kedy bolo založené ako nezisková organizácia. Odvtedy sa toto dielo rozvíjalo až do dnešnej podoby – pod ALŽBETKU, n. o., patria štyri zariadenia. SMŠ Alžbetka je jedným z nich. Viac o ALŽBETKE, n. o., sa dozviete TU.

Súkromná materská škola Alžbetka bola zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky rozhodnutím MŠVVaŠ SR pod číslom 7781/2010-917 s dátumom začatia činnosti od 01. septembra 2010. Zriaďovateľom je nezisková organizácia ALŽBETKA, n. o., so sídlom Školská 4, Spišská Nová Ves.

Hlavným cieľom Súkromnej materskej školy ALŽBETKA je poskytovať bezpečné, podnecujúce prostredie, ktoré pomôže deťom adekvátne rozvíjať svoje skúsenosti, postoje, schopnosti a názory, ktoré sú podstatné pre celoživotné tvorivé myslenie a učenie. Ide predovšetkým o rozvoj celej osobnosti po stránke kognitívnej, senzomotorickej, sociálno – citovej i morálnej.

Primeranými a dostupnými formami, metódami a prostriedkami rozvíjame u detí základné čnosti: poslušnosť, spravodlivosť, lásku a nábožnosť.

Získavanie nových vedomostí a poznatkov o okolitom svete je častokrát spojené so zážitkovým učením, priamo v teréne.

ORGANIZAČNÉ PODMIENKY VÝCHOVY
A VZDELÁVANIA

Realizácia výchovy a vzdelávania detí materskej školy sa uskutočňuje prostredníctvom rôznych denných činností, pričom ich súčasťou sú aj vzdelávacie aktivity. Pravidelne sa opakujú a sú spracované do harmonogramu denných činností, s akcentom na dosiahnutú fyzickú a psychickú úroveň a individuálne zvláštnosti detí v triede.

Pri usporiadaní denných činností sa zabezpečuje ich vyvážené striedanie, s dôrazom na vytvorenie bezstresového prostredia pre deti a učiteľky, pri dodržiavaní zásad zdravej životosprávy detí v presne stanovený čas a vytváraní časového priestoru na hry s rôznym obsahovým zameraním. Denný poriadok umožňuje učiteľke reagovať na potreby a záujmy každého dieťaťa a poskytuje priestor na pokojný, bezpečný, aktívny a zmysluplný pobyt dieťaťa v materskej škole.

Harmonogram denných činností v SMŠ Alžbetka

Výchova a vzdelávanie sa v materskej škole uskutočňuje prostredníctvom nasledovných foriem denných činností:

 1. Hry a činnosti podľa výberu detí
 2. Zdravotné cvičenie
 3. Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, desiata)
 4. Dopoludňajšie vzdelávacie aktivity
 5. Pobyt vonku
 6. Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, obed)
 7. Popoludňajší odpočinok
 8. Popoludňajšie vzdelávacie aktivity, hry detí, pobyt vonku, krúžky

Spolupráca s inštitúciami

Súkromná materská škola Alžbetka spolupracuje:

 • Rada školy pri Súkromnej materskej škole Alžbetka,
 • Mesto Spišská Nová Ves,
 • Školský úrad Spišská Nová Ves,
 • Diecézny školský úrad Spišské Podhradie,
 • Rímskokatolícky farský úrad Spišská Nová Ves,
 • CPPPaP v Spišskej Novej Vsi,
 • Materská škola na Gorazdovej ulici v Spišskej Novej Vsi,
 • Základná škola sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi,
 • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka v Spišskej Novej Vsi,
 • Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi,
 • Hasičský a záchranný zbor Spišská Nová Ves,
 • Horská záchranná služba v Slovenskom raji,
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves,
 • Mestská knižnica v Spišskej Novej Vsi,
 • Galéria umelcov Spiša Spišská Nová Ves,
 • Multifunkčné banícko-energetické centrum Spišská Nová Ves,
 • Slovenské technické múzeum Košice,
 • Vlastivedné múzeum Spišská Nová Ves,
 • Správa Národného parku Slovenský raj,
 • Správa telovýchovných zariadení Spišská Nová Ves,
 • Ski centrum Kubašok Spišské Bystré,
 • TOMBUS, Spišské Vlachy.
„Mysliac na to, že slúžite v ľuďoch Bohu, zahŕňajte všetkých, ktorí sú vám zverení láskou a dobrotou.“
bl. Alfonza Mária Eppingerová