Informácie pre nových záujemcov o umiestnenie svojho dieťaťa do SMŠ Alžbetka

Sme radi, že máte záujem zveriť svoje dieťa do našej starostlivosti. Nižšie popisujeme kroky, ako postupovať pri predkladaní žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Súkromnej materskej školy Alžbetka.

Tu si môžete stiahnuť  tlačivá potrebné k prihláseniu svojho dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v SMŠ Alžbetka:

Všeobecné podmienky

  • Na predprimárne vzdelávanie prijímame deti vo veku od dvoch rokov. Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy.
  • Na predprimárne vzdelávanie sa podľa § 59 ods. 2 školského zákona prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné – dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta.
  • V prípade, že počet žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy bude vyšší, ako umožňuje kapacita školy, prednostne budú prijatí súrodenci detí, ktorí už Súkromnú materskú školu Alžbetka navštevujú a deti zamestnancov Alžbetka, n. o. .
  • Rajonizácia sa na SMŠ Alžbetka nevzťahuje.
  • Deti sa do materskej školy prijímajú priebežne, alebo pre nasledujúci školský rok, pokiaľ je voľná kapacita predškolského zariadenia.

1. krok

Pred podaním žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Súkromnej materskej školy Alžbetka, odporúčame telefonicky si overiť  jej obsadenie. SMŠ Alžbetka má zriadenú jednu triedu, s určeným najvyšším počtom – 20 detí. V prípade naplnenia kapacity materskej školy pre nasledujúci školský rok, nemôže riaditeľka SMŠ doručeným žiadostiam vyhovieť.

2. krok

Na predprimárne vzdelávanie prijímame dieťa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke SMŠ Alžbetka spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa, spolu s kópiou rodného listu (potrebné tlačivá nájdete vpravo hore).

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie aj odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.

3. krok

Zákonný zástupca môže podať žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie nasledovne:

  • osobne, 
  • poštou,
  • e-mailom,
  • prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky Alžbetka, n. o., alebo
  • prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

4. krok

Následne zákonný zástupca obdrží Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy. Písomné Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka, vydá riaditeľka Súkromnej materskej školy Alžbetka spravidla do 30. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať.