Zápis detí do SMŠ Alžbetka

Súkromná materská škola Alžbetka pozýva rodičov na zápis detí do materskej školy pre školský rok 2024/2025, ktorý sa uskutoční dňa:

  • 02.05.2024, v čase od 09.00 – 12.00 hodiny

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole, spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve, možno doručiť SMŠ Alžbetka:

  • osobne, poštou alebo emailom.

Tlačivá sú zverejnené na webovom sídle smsalzbetka-no.

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do SMŠ Alžbetka, Školská 4, Spišská Nová Ves, po prijatí detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2024/2025 povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu / zástupcu zariadenia, do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti:

  • ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t. j. deti ktoré dovŕšia 4 roky do 31. augusta príslušného kalendárneho roka,
  • ktorých súrodenci sú už prijatí do Súkromnej materskej školy Alžbetka, Školská 4, Spišská Nová Ves, aj v školskom roku 2023/2024,
  • ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej materskej školy.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na nasledujúci školský rok vydá riaditeľka materskej školy najneskôr do 28. júna 2024.

Tešíme na osobné stretnutie s Vami a Vašimi deťmi.

Mgr. Andrea Buchtová, riaditeľka Súkromnej materskej školy Alžbetka