Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v MŠ

Podľa § 24 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z.z., môže byť v materskej škole umiestnené len dieťa, ktoré:

  1. je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve,
  2. neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,
  3. nemá nariadené karanténne opatrenia

Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, jeho zákonný zástupca je povinný podľa § 144 ods. 9 školského zákona oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva podľa § 144 ods. 10 školského zákona najmä:

  • choroba,
  • lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy,
  • rekonvalescencia alebo vyzdvihnutie dieťaťa z MŠ pri príznakoch ochorenia počas dňa,
  • mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky,
  • náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov,
  • mimoriadne udalosti v rodine alebo
  • účasť dieťaťa na súťažiach.

Ak dieťa nepríde do materskej školy tri dni, jeho neprítomnosť ospravedlňuje zákonný zástupca. Pri opätovnom nástupe dieťaťa do materskej školy predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti

Ak dieťa chýba viac ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni z dôvodu ochorenia, vyžadujúceho lekárske vyšetrenie, riaditeľ materskej školy požaduje od zákonného zástupcu potvrdenie od lekára, ktoré je súčasťou ospravedlnenia zákonného zástupcu.

Ak dieťa nie je prítomné v materskej škole viac ako päť dní z iných dôvodov, napr. že trávi čas so starou mamou, ide na dovolenku s rodičmi, má prerušenú dochádzku a pod., pri návrate dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca predkladá len písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, ktoré nesmie byť staršie ako jeden deň (§ 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z.).